Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Onderstaande verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op overeenkomsten met The SharePoint Academy

The Sharepoint Academy wordt als handelsnaam gebruikt door;
BASIC-IT Professional Services
Kraaivenpark II
Kraaivenstraat 38-10
5048 AB Tilburg

1.    Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtgever​ : De natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden, die dit op enige wijze (al dan niet via de website van de Opdrachtnemer) aan de Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.
  • ​Opdrachtnemer : The SharePoint Academy B.V. ​
  • Opdracht : De door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer versterkte opdracht voor uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor een offerte wordt opgesteld en terzake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten. ​
  • Training : Het aanleren, verbeteren of veranderen van cognitieve en technische vaardigheden op het gebied van SharePoint (gerelateerde) producten in diverse werkvormen.
  • Standaard Training : Een kant-en-klare training met een specifiek leerdoel en voor een specifieke doelgroep. De data voor deze trainingen zijn vooraf vastgesteld.
  • Maatwerktraining : Een training waarvan de inhoud wordt aangepast op de wensen en eisen van de Opdrachtgever en waarvan de data niet op voorhand zijn vastgesteld. ​
  • Incompanytraining : Een training die op de locatie van de Opdrachtgever wordt gegeven. ​
  • Partijen : Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.
  • Website : De website van The SharePoint Academy: www.sharepointacademy.nl.

2.    Algemeen

2.1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met de Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2.  Wijzigingen van c.q. aanvullingen op deze voorwaarden en/of de overeenkomst zijn alleen van kracht indien deze door de Opdrachtnemer schriftelijk worden bevestigd.

3.    Totstandkoming overeenkomst

3.1.  Alle aanbiedingen en offertes geschieden geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2.  Elke aanbieding of offerte vervalt in ieder geval indien zij niet binnen 30 dagen is geaccepteerd.

3.3.  Het enkel uitbrengen van een prijsopgave, begroting, of soortgelijke mededeling kan niet gelijk gesteld worden aan een bindende aanbieding of offerte en kan de Opdrachtnemer derhalve niet verplichten tot het sluiten van een overeenkomst.

3.4.  Een  overeenkomst van opdracht  komt tot stand door de ondertekening door beide partijen van een opdrachtbevestiging, vermeldende een omschrijving van de opdracht en de tarieven. Ook komt een overeenkomst van opdracht tot stand indien Opdrachtgever zich via de website van de Opdrachtnemer inschrijft voor een training en de inschrijving door de Opdrachtnemer via de mail wordt bevestigd. Voorts wordt hoe dan ook de overeenkomst van opdracht geacht te zijn overeengekomen op het moment waarop de Opdrachtnemer met de uitvoering van die opdracht een aanvang heeft gemaakt.

4.    Aanmeldingen voor trainingen en betaling

4.1.  Aanmeldingen voor trainingen dienen schriftelijk te geschieden en dienen minimaal tien (10) werkdagen voor aanvang van de training door de Opdrachtnemer te zijn ontvangen.

4.2.  Indien de Opdrachtnemer de deelname van Opdrachtgever aan een training schriftelijk bevestigt, ontstaat er een recht voor Opdrachtgever op de betreffende training.

4.3.  Voor aanmeldingen voor trainingen op basis van open inschrijving geldt dat ze door de Opdrachtnemer op volgorde van binnenkomst in behandeling worden genomen. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om na de bevestiging van art. 4.2 hierboven de tijden en/of locatie van de training te wijzigen. Na wijzigingen van tijden en/of locatie heeft de Opdrachtgever het recht zijn deelname alsnog binnen vijf werkdagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.

5.    Annulering

5.1.  Indien een maatwerktraining die meer dan tien (10) werkdagen voorafgaand aan de training wordt geannuleerd, worden alleen de voorbereidingsdagen in rekening gebracht met een minimum van €950,- en een maximum van €5000,-.

5.2.  Indien een maatwerktraining die minder dan tien (10) werkdagen voorafgaande aan de training wordt geannuleerd, worden de volledige kosten in rekening gebracht.

5.3.  Indien een standaard training binnen een termijn van vijf (5) tot twintig (20) werkdagen voor aanvang wordt geannuleerd, is Opdrachtgever verplicht 50% van het verschuldigde bedrag aan de Opdrachtnemer te voldoen.

5.4.  Indien een standaard training die minder dan vijf werkdagen vooraf aan de training wordt geannuleerd, worden de volledige kosten in rekening gebracht.

5.5.  Verschuiving van een training naar een andere datum is mogelijk onder de volgende condities;

5.5.1. Indien het schriftelijke verzoek door de Opdrachtnemer ontvangen wordt twintig (20) werkdagen of meer voor aanvang van de bewuste training dan worden geen kosten doorberekend aan de Opdrachtgever

5.5.2. Indien het schriftelijke verzoek door de Opdrachtnemer ontvangen wordt binnen twintig (20) tot vijf (5) werkdagen voor aanvang van de bewuste training wordt 50% van  het verschuldigde bedrag berekend.

5.5.3. Indien de schriftelijke opzegging minder dan vijf (5) werkdagen wordt ontvangen wordt 75% van het verschuldigde bedrag gefactureerd.

5.6.  Op de dag van de training zelf kan niet meer worden geannuleerd of verschoven.

5.7.  Een eenmaal verschoven training kan niet nogmaals verschoven, noch geannuleerd worden. Annuleringen en verschuivingen kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven en het moment van ontvangst door de Opdrachtnemer geldt als moment van verschuiving of annulering.

5.8.  De Opdrachtgever mag te allen tijde vervangers voor reeds ingeschreven cursisten aanwijzen.

5.9.  Het staat de Opdrachtnemer te allen tijde vrij om een training te annuleren, of te verschuiven naar een andere datum, zonder dat de Opdrachtnemer tot enige vergoeding verplicht is, dan de terugbetaling van het betaalde tarief in het geval van annulering. In het geval van verschuiving is de Opdrachtnemer verplicht het betaalde bedrag terug te betalen indien Opdrachtgever afziet van deze andere trainingsdatum. Het staat de Opdrachtnemer vrij om de locatie van uitvoering te wijzigen, waarbij de extra enkele reisafstand nooit meer dan 100 km bedraagt. Wanneer de plaats van uitvoering een andere is dan de bestelde locatie, zal de Opdrachtnemer per trainingsdag de reisafstand heen en terug tussen beide compenseren middels een standaard vergoeding van € 0,19 per kilometer, met een maximale dagvergoeding van €38,00.

6.    Tarieven

6.1.  Voor alle door Opdrachtnemer aangeboden trainingen (en overige diensten) gelden de afgesproken tarieven. Deze tarieven zijn echter gebaseerd op de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Mochten die omstandigheden ná het sluiten van de overeenkomst wijzigen, dan behoudt de Opdrachtnemer zich het recht voor om haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Indien en voor zover de prijzen aldus met meer dan 15% worden verhoogd, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn.

6.2.  Alle prijzen die genoemd worden door de Opdrachtnemer zijn exclusief BTW.

7.    Betaling

7.1.  Opdrachtgever voldoet de hem in rekening gebrachte bedragen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum aan de Opdrachtnemer, doch uiterlijk drie (3) werkdagen voor aanvang van de training. Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens de Opdrachtnemer op te schorten. Voor speciale acties zoals last-minutes geldt dat het verschuldigde bedrag voor aanvang van de training voldaan moet zijn.

7.2.  Indien een Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is de Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijke op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan de training te weigeren.

7.3.  De Opdrachtgever is over alle bedragen die uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn niet zijn betaald, vanaf die dag in verzuim. Vanaf de vervaldag is de opdrachtnemer gerechtigd de wettelijke rente en de daadwerkelijke gemaakte incassokosten in rekening te brengen.

7.4.  Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van de Opdrachtnemer medewerking te verlenen aan het stellen van een deugdelijke zekerheid voor de betaling van de (openstaande) facturen.

8.    Garantie en reclames  

8.1.  De Opdrachtnemer staat er jegens Opdrachtgever voor in dat de door haar geleverde trainingen voldoen aan hetgeen is overeengekomen. Klachten dienen onmiddellijk en uiterlijk vijf (5) werkdagen na constatering van  het vermeende gebrek schriftelijk aan de Opdrachtnemer te worden gemeld. Indien de klacht door de Opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, verplicht de Opdrachtnemer zich deze training opnieuw uit te voeren. Aldus is de Opdrachtnemer ter zake van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever volledig gekweten en tot geen verdere (schade-)vergoeding gehouden.

9.    Aansprakelijkheid

9.1.  De Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor haar uit de uitvoering van de opdracht voortvloeiende verplichtingen, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 407 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het bewuste geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

9.2.  Indien bovenomschreven beperking om welke reden dan ook rechtens toepassing mist, heeft te gelden dat de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt is tot een maximum van eenmaal het bedrag van de prijs. De prijs heeft betrekking op die door de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of grove onzorgvuldigheid van de Opdrachtnemer.

9.3.  De Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden. Tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van de Opdrachtnemer.

9.4.  De Opdrachtnemer is steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking verleent. Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door de Opdrachtnemer uitgevoerde opdracht. Indien en voor zover de Opdrachtnemer daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens Opdrachtgever aansprakelijk is.

9.5.  De in de voorgaande leden neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.

10.    Intellectuele eigendom

10.1.  Opdrachtgever krijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de trainingen en overige diensten. Waaronder beschikbaar gesteld trainingsmateriaal, maar ook software en softwareomgevingen, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van de Opdrachtnemer.

10.2.  Het intellectuele eigendom op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van de Opdrachtnemer, berust uitsluitend bij de Opdrachtnemer tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Opdrachtnemer houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11.    Opschorting en ontbinding

11.1.  De Opdrachtnemer heeft het recht deelname van de Opdrachtgever dan wel van de door de Opdrachtgever aangewezen cursist aan een training of te weigeren of uitvoering van de training op te schorten, indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

12.    Overmacht

12.1.  Indien de Opdrachtnemer door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, wordt de  nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de  duur van de overmachtsituatie. De Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis van de overmachtsituatie.

12.2.  Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van de Opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie bij de Opdrachtnemer of haar toeleveranciers, problemen bij het eigen of door derden verzorgde transport, devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen, maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, ongevallen, ziekte en computerstoringen; dit alles zowel bij de Opdrachtnemer als op de (andere) locatie waar de training plaatsvindt.

12.3.  Duurt de overmachtsituatie zeven dagen of langer, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

12.4.  In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als de Opdrachtnemer als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

12.5.  In geval van overmacht onderneemt de Opdrachtnemer al redelijkerwijs om de effecten van de overmachtsituatie voor Opdrachtgever te minimaliseren.

13.   Ziekte van trainer

13.1.  Bij ziekte en/of verhindering van een trainer wordt door de Opdrachtnemer binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorggedragen.

13.2.  Indien vervanging binnen de gestelde termijn niet mogelijk blijkt te zijn, wordt de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer hiervan binnen 24 uur op de hoogte gesteld en is artikel 12 van toepassing.

13.3.  Indien de Opdrachtnemer binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg draagt is artikel 12 niet van toepassing en kan Opdrachtgever geen recht doen gelden op vergoeding van schade, rente en kosten en/of korting op of vermindering van de overeengekomen vergoeding.

14.    Vervaltermijn

14.1.   Onverminderd het bepaalde onder “Reclames” (art 8) is Opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat de Opdrachtnemer de opdracht niet naar behoren of met de vereiste zorg heeft uitgevoerd. Tenzij dit reeds op grond van het bepaalde onder “Reclames” is gebeurd. Dan moet de Opdrachtgever dit onverwijld schriftelijk aan de Opdrachtnemer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken. Bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

15.    Elektronische post (e-mail) en elektronisch dataverkeer

15.1.  Tenzij partijen anders overeenkomen, vindt de communicatie (verzenden en ontvangen van berichten al dan niet voorzien van bijlagen) tussen Opdrachtgever en de Opdrachtnemer in het kader van (de uitvoering van) de opdracht (tevens) plaats door middel van elektronische post. De communicatie geschiedt onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

a.  Met uitzondering van de overeenkomst die tot stand komt door de elektronische inschrijving door Opdrachtgever, nadat de inschrijving per email door de Opdrachtnemer is bevestigd, is het verzenden en ontvangen van berichten door middel van elektronische post uitsluitend bedoeld voor het uitwisselen van informatie en niet voor het uitwisselen van tot de andere partij gerichte wilsverklaringen, met uitzondering tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;

b. een door middel van elektronische post verzonden bericht wordt geacht te zijn ontvangen door de geadresseerde, indien de afzender (door middel van elektronische post) een bevestiging van ontvangst van het bericht door de geadresseerde heeft ontvangen of haar anderszins van ontvangst van het bericht door de geadresseerde blijkt;

c.  ingeval van twijfel omtrent de juistheid of volledigheid van een door middel van elektronische post ontvangen bericht, is de inhoud van het de Opdrachtnemer verzonden bericht bepalend.

15.2.  De Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste, volledige en/of tijdige overbrenging van een door middel van elektronische post verzonden bericht.

15.3.  De Opdrachtnemer neemt redelijkerwijs van haar te verlangen maatregelen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de inhoud van door middel van elektronische post verzonden berichten en eventuele daarbij behorende bijlagen. Maar kan niet ervoor instaan dat derden daarvan geen kennis kunnen nemen, zodat de Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid aanvaardt voor schade als gevolg van kennisneming van de inhoud van die berichten en eventuele daarbij behorende bijlagen door derden.

15.4.  Indien de uitvoering van de opdracht (tevens) geschiedt met behulp van elektronisch dataverkeer, neemt de Opdrachtnemer redelijkerwijs van haar te verlangen maatregelen om te voorkomen dat bij het verzenden of ontvangen van gegevens, zowel in de verhouding tot Opdrachtgever als in de verhouding tot derden, storing of vertraging dan wel verminking of wijziging van gegevens optreedt. De Opdrachtnemer heeft echter geen invloed op de datacommunicatiemiddelen en/of computersystemen door middel waarvan het elektronisch dataverkeer plaatsvindt, zodat de Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid aanvaardt voor schade als gevolg van het gebruik van elektronisch dataverkeer als hulpmiddel bij de uitvoering van de opdracht.

16.    Wijziging algemene voorwaarden

16.1.  De Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De door de Opdrachtnemer gewijzigde algemene voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig (30) dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen dit termijn schriftelijk aan de Opdrachtnemer te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval is Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zouden worden, doch uitsluitend indien de wijziging een wezenlijke verzwaring van de voor Opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen inhoudt. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

16.2.  Indien Opdrachtgever tijdig te kennen heeft gegeven tegen de wijziging bezwaar te maken, zonder dat hij de overeenkomst bevoegdelijk heeft opgezegd, blijven de ongewijzigde algemene voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan zes (6) maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig (30) dagen. Duurt de overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing.

17.    Toepasselijk recht en geschillen

17.1.  Alle rechtsverhoudingen tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.